Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam

Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam (http://vietboblog.net/forum/index.php)
-   Hỏi/Đáp vBulletin 3.X (http://vietboblog.net/forum/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Cách tạo một page riêng giống Vietboblog (http://vietboblog.net/forum/showthread.php?t=6060)

Juzkyte 17-06-2012 12:58 PM

Cách tạo một page riêng giống Vietboblog
 
anh Nam hướng dẫn tạo page riêng giống như

http://vietboblog.net/forum/tools.php

http://vietboblog.net/forum/tivionline.php

tạo page riêng như thế :d . . .

Juzkyte 17-06-2012 09:21 PM

NamCòi đâu rồi =P~=P~=P~

Juzkyte 20-06-2012 09:24 AM

upppppppppppppp

NamCòi 30-06-2012 09:04 PM

Do dạo này mình bận nên ít vào site nên ko thấy topic bạn viết
ko biết bạn là được chưa, mình thì làm theo cách này
Styles & Templates -> chọn templates cần thêm templates -> Add New Templates

đặt tên templates (VD: muon_them_gi_day)-> tại khung soạn thảo Templates
sau đó thêm đoạn code dưới vào
PHP Code:

$stylevar[htmldoctype] <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="$stylevar[textdirection]lang="$stylevar[languagecode]"> <head>     <!-- no cache headers -->     <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />     <meta http-equiv="Expires" content="-1" />     <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />     <!-- end no cache headers -->     $headinclude     <title><phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[x_powered_by_vbulletin]</phrase></title> </head> <body$header $navbar  <!-- Noi dung -->  $footer </body> </html

Sau đó code tools.php
PHP Code:

 <?php
error_reporting
(E_ALL & ~E_NOTICE);

define('THIS_SCRIPT''them'); 

// #################### PRE-CACHE TEMPLATES AND DATA ######################
// get special phrase groups
$phrasegroups = array();

// get special data templates from the datastore
$specialtemplates = array();

// pre-cache templates used by all actions
$globaltemplates = array(
        
// change the value below if you wish to rename the template used in the script
        
'muon_them_gi_day',
        
);

// pre-cache templates used by specific actions
$actiontemplates = array();

// ########################## REQUIRE BACK-END ############################
require_once('./global.php');

// #################### HARD CODE JAVASCRIPT PATHS ########################
$headinclude str_replace('clientscript'$vbulletin->options['bburl'] . '/clientscript'$headinclude);

// ########################################################################
// ######################### START MAIN SCRIPT ############################
// ########################################################################

$navbits = array(); 
// This is the name of your livescore page in your navbar.However you may change it as you wish
$navbits[$parent] = 'Muốn thêm gì đây @@!';

$navbits construct_navbits($navbits);
eval(
'$navbar = "' fetch_template('navbar') . '";');

// This fetches the template of your livescore page
eval('print_output("' fetch_template('muon_them_gi_day') . '");');

?>


Juzkyte 30-06-2012 09:21 PM

Hay nhỉ . . . toàn là PHP :d . . . thanks NamCòi nhiều <:-P

somihanquoc 11-08-2012 11:17 AM

Code của vbulletin có vẻ ngắn gọn nhỉ! Rất giống phong cách đơn giản như wordpress


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:56 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.