Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam

Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam (http://vietboblog.net/forum/index.php)
-   Modules & Scripts Bo-blog (http://vietboblog.net/forum/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Fix show avata thành viên blog (http://vietboblog.net/forum/showthread.php?t=2193)

levis012 25-11-2010 06:59 PM

Fix show avata thành viên blog
 
Chào các bạn. Tiếp thu ý kiến của champi hôm nay mình xin fix lại nodul avata yahoo thành viên.
Như bài này
http://uvip.biz/Blog/read.php?357
thì chúng ta sẽ gặp một vấn đề đó là
Theo champi
Trích:

champi
2010/11/24 21:11
Hay nhỉ, nhưng bạn nên limit số avatar hiển thị, blog có 1000user mà show hết là ...
SELECT * FROM {$db_prefix}user ORDER BY userid DESC
Mình xin hướng dãn fix lại như sau.
Code
PHP Code:

global $blog,$db_prefix,$mbcon;
$allavata=$blog->getgroupbyquery("SELECT * FROM {$db_prefix}user ORDER BY userid DESC LIMIT 0,10");
if(
is_array($allavata)){
$avata='<div>';
foreach(
$allavata as $oneavata){
$title=$oneavata['skype'];
$idm=$oneavata['userid'];
if(
$title!=$oneavata['username']) $title.='';
$avata.="<a href=\"view.php?go=user_{$idm}\"><img src='http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?format=jpg&yids={$title}' border='0' width='50' height='50'></img></a>";
}
$avata.='</div>';
}else 
$avata='No avata member!';
$phpreturn=$avata

Bạn thấy đoạn LIMIT 0,10
Thay số 10 bằng số avata muốn hiển thị.
width='50' height='50
50,50 lần lượt là chiều rộng và cao
các bạn hãy tùy chình cho phù hợp nha
sau khi sửa xong thì mã hóa lại tại đây
http://base64-encoder-online.waraxe.us/
paste code và nhấn encode
bạn sẽ nhận đc một đoạn mã thì thêm dấu <php>vào đầu và </php> vào cuối đoạn mã.
rồi làm tương tự như hướng dẫn là ôk

tahoangan10 06-10-2012 03:59 PM

Nếu mà người dùng nhập tennick@yahoo.com thì nó sẽ không hiện ảnh. Có cách nào không bác.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.