Xem bài viết đơn
  #23  
Old 11-01-2011, 09:26 AM
traitimbuon's Avatar
traitimbuon traitimbuon is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gởi: 8
Default

Bạn cho mih hỏi tại sao một số người vào blog của mình vẫn được, một số vào thì lại bị chuyển qua trang google, yahoo. Mình dùng domain.tk
Hay do file .htaccess của mình gây ra.
Mình thử xóa bỏ file này thì vẫn vào blog được. Nhưng khi click vào một bài viết nào sẽ bị chuyển qua trang http://custom404error.com/?keywords=return%20data

Mình muốn hỏi là có phải file .htaccess là nguyên nhân một số người vào được và một số người ko vào được đúng ko (Lúc mình chưa xóa)

Trích:
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteBase /
#New rules since 2.1.0 beta 2
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^.*$ - [L]

RewriteRule ^post/([0-9]+)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$ read.php?entryid=$1&page=$2&part=$3 [QSA,L]
RewriteRule ^page/([0-9]+)/([0-9]+)/?$ index.php?mode=$1&page=$2 [QSA,L]
RewriteRule ^starred/([0-9]+)/?([0-9]+)?/?$ star.php?mode=$1&page=$2 [QSA,L]
RewriteRule ^category/([^/]+)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$ index.php?go=category_$1&mode=$2&page=$3 [QSA,L]
RewriteRule ^archiver/([0-9]+)/([0-9]+)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$ index.php?go=archive&cm=$1&cy=$2&mode=$3&page=$4 [QSA,L]
RewriteRule ^date/([0-9]+)/([0-9]+)/([0-9]+)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$ index.php?go=showday_$1-$2-$3&mode=$4&page=$5 [QSA,L]
RewriteRule ^user/([0-9]+)/?$ view.php?go=user_$1 [L]
RewriteRule ^tags/([^/]+)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$ tag.php?tag=$1&mode=$2&page=$3 [QSA,L]
RewriteRule ^component/id/([0-9]+)/?$ page.php?pageid=$1 [L]
RewriteRule ^component/([^/]+)/?$ page.php?pagealias=$1 [L]

#Force redirection for old rules
RewriteRule ^post/([0-9]+)\.htm$ post/$1/ [R=301,L]
RewriteRule ^post/([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ post/$1/$2/ [R=301,L]
RewriteRule ^post/([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ post/$1/$2/$3/ [R=301,L]
RewriteRule ^index\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ page/$1/$2/ [R=301,L]
RewriteRule ^star\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ starred/$1/$2/ [R=301,L]
RewriteRule ^category\_([0-9]+)\.htm$ category/$1/ [R=301,L]
RewriteRule ^category\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ category/$1/$2/$3/ [R=301,L]
RewriteRule ^archive\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ archiver/$1/$2/ [R=301,L]
RewriteRule ^archive\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ archiver/$1/$2/$3/$4/ [R=301,L]
RewriteRule ^showday\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ date/$1/$2/$3/ [R=301,L]
RewriteRule ^showday\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ date/$1/$2/$3/$4/$5/ [R=301,L]
#Customized URL
RewriteRule ^([^\/]*)\/$ $1.html [R=301,L]
RewriteRule ^([^/|.]*)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)\/$ $1/$2/$3.html [R=301,L]
RewriteRule ^([^/|.]*)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?\.html$ read.php?blogalias=$1&page=$2&part=$3 [QSA,L]

RewriteEngine on
# tao trang bao loi
ErrorDocument 403 /index.php
ErrorDocument 404 /index.php#tao file chay dau tien ma con tro tro vao
DirectoryIndex index.php index .php3 messagebrd.pl index.html index.htm demo.html

</IfModule>

thay đổi nội dung bởi: traitimbuon, 11-01-2011 lúc 09:33 AM
Trả Lời Với Trích Dẫn