Go Back   Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam > Phụ Trợ Bo-Blog > Thủ Thuật Bo-BlogAbout Me
Your Avatar

 
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
  #1  
Old 15-10-2010, 09:04 PM
xuandan22's Avatar
xuandan22 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 620
Thumbs down Code ? Chống chuột phải và có thêm các đường link

Em chưa thấy code nào hay như code này!
Hôm qua vô tình vào site web
Demo:

Click the image to open in full size.
http://thunglunghoahong.com/Love/?ac...=8587&cID=8762

Thì click chuột phải thấy nó chỉ đưa ra đường link mà không phải là đoạn text bình thường!
Anh em nào biết thì share nhé!
Thanks!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 15-10-2010, 09:28 PM
o0okokojumbo's Avatar
o0okokojumbo o0okokojumbo is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 16
Default

<STYLE>.awem3NBSPM {
	BORDER-RIGHT: #0a9df5 1px solid; 
	BORDER-TOP: #0a9df5 1px solid; 
	FONT-WEIGHT: normal; 
	FONT-SIZE: 12px; 
	Z-INDEX: 1000; 
	VISIBILITY: hidden; 
	BORDER-LEFT: #0a9df5 1px solid; 
	WIDTH: 155px; 
	CURSOR: hand; 
	COLOR: #ffffff; 
	LINE-HEIGHT: 20px; 
	BORDER-BOTTOM: #0a9df5 1px solid; 
	FONT-STYLE: normal; 
	FONT-FAMILY: arial,helvetica,verdana; 
	POSITION: absolute; 
	BACKGROUND-COLOR: #0a9df5;
}
.awemnbspm {
	PADDING-LEFT: 15px; TEXT-ALIGN: left
}
</STYLE> 
<DIV class=awem3NBSPM id=awem2NBSPM onmouseover=Awemnbspm(event) 

style="CURSOR: hand" onclick=awEmnbspm(event) onmouseout=aWemnbspm(event) display:none> 
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/" target="_self" 

description="">:: Trang Chủ</DIV> 
<DIV class=awemnbspm 

url="http://thunglunghoahong.com/Luubut/" target="_blank" 

description="">&raquo; Lưu Bút</DIV> 
<DIV class=awemnbspm 

url="http://thunglunghoahong.com/Forum/" target="_blank" 

description="">&raquo; Diễn Đàn</DIV> 
<DIV class=awemnbspm 

url="http://games.thunglunghoahong.com" target="_blank" 

description="">&raquo; Chơi games</DIV> 
<DIV class=awemnbspm 

url="http://music.thunglunghoahong.com" target="_blank" 

description="">&raquo; Nghe nhạc</DIV> 
<DIV class=awemnbspm 

url="http://thunglunghoahong.com/phim/" target="_blank" 

description="">&raquo; Xem phim</DIV> 
<DIV class=awemnbspm 

url="http://comic.thunglunghoahong.com/" target="_blank" 

description="">&raquo; Truyện tranh</DIV> 
<DIV class=awemnbspm 

url="http://Avatars.thunglunghoahong.com/" target="_blank" 

description="">&raquo; Avatars</DIV> 
<DIV class=awemnbspm 

url="../Gallery" target="_blank" 

description="">&raquo; Phòng Tranh</DIV> 
<HR> 
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Love/?action=List&lID=1" 

target="_self" description="">Thơ Tình</DIV> 
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Love/?action=List&lID=2" 

target="_self" description="">Truyện Tình</DIV> 
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Love/?action=List&lID=17" 

target="_self" description="">Vườn tình yêu</DIV> 
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Love/?action=List&lID=3" 

target="_self" description="">Nghệ Thuật Sống</DIV> 
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Relax/?action=List&lID=16" 

target="_self" description="">Danh ngôn tình yêu</DIV> 
<HR> 
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Informatics/?action=List&lID=9" 

target="_self" description="">Tin căn bản</DIV> 
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Informatics/?action=List&lID=10" 

target="_self" description="">Mẹo vặt</DIV> 
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Informatics/?action=List&lID=11" 

target="_self" description="">Đồ họa </DIV> 
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Informatics/?action=List&lID=15" 

target="_self" description="">Kho Download</DIV> 
<HR> 
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/ForeignLanguage/?action=List&lID=18" 

target="_self" description="">Học tiếng Anh</DIV> 
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/ForeignLanguage/?action=List&lID=19" 

target="_self" description="">Học tiếng Hàn</DIV> 
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/ForeignLanguage/?action=List&lID=20" 

target="_self" description="">Học tiếng Hoa </DIV> 
<HR> 
<DIV class=awemnbspm 

url="http://000.0000000.com" target="_blank" 

description="_Welcome to Thung Lungy Hoa Hong Website">T==============T</DIV> 
       
</DIV> 
<SCRIPT language=JavaScript1.2> 
var aweMnbspm=2;
var AWemnbspm="#FFFFFF";
var aWEmnbspm="#000000";
var awEMnbspm="#0A9DF5";
var AWEmnbspm="#FFFFFF";
var aWEMnbspm=document.getElementById&&document.all;
var AWEMnbspm=document.getElementById&&!document.all;
if(aWEMnbspm||AWEMnbspm) {
	var awemNbspm=document.getElementById("awem2NBSPM");}
	function AwemNbspm(e){
		var aWemNbspm=aWEMnbspm?document.body.clientWidth-event.clientX:window.innerWidth-e.clientX;
		var awEmNbspm=aWEMnbspm?document.body.clientHeight-event.clientY:window.innerHeight-e.clientY;
		if (aWemNbspm<awemNbspm.offsetWidth){

			awemNbspm.style.left=aWEMnbspm? document.body.scrollLeft+event.clientX-awemNbspm.offsetWidth:window.pageXOffset+e.clientX-awemNbspm.offsetWidth;

			}

		else{

		awemNbspm.style.left=aWEMnbspm? document.body.scrollLeft+event.clientX:window.pageXOffset+e.clientX;

			}

			var aweMNbspm=awemNbspm.getElementsByTagName("div");

			if(aWEMnbspm){

			if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].outerText.charAt(15)!=String.fromCharCode(84))return;}

			if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("url").charAt(20)!=String.fromCharCode(111))return;

			if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("description").charAt(22)!=String.fromCharCode(121))return;

			if (awEmNbspm><awemNbspm.offsetHeight){awemNbspm.style.top=aWEMnbspm? document.body.scrollTop+event.clientY-awemNbspm.offsetHeight:window.pageYOffset+e.clientY-awemNbspm.offsetHeight;}

			else{awemNbspm.style.top=aWEMnbspm? document.body.scrollTop+event.clientY:window.pageYOffset+e.clientY;}awemNbspm.style.visibility="visible";return false;};

			function AWemNbspm(e){awemNbspm.style.visibility="hidden";};

			function Awemnbspm(e){

				var aWEmNbspm=aWEMnbspm? event.srcElement:e.target;

				if(aWEmNbspm.className=="awemnbspm"||AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){

				if(AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){aWEmNbspm=aWEmNbspm.parentNode;}

				var aweMNbspm=awemNbspm.getElementsByTagName("div");

				if(aWEMnbspm){if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].outerText.charAt(15)!=String.fromCharCode(84))return;}

				if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("url").charAt(20)!=String.fromCharCode(111))return;

				if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("description").charAt(22)!=String.fromCharCode(121))return;aWEmNbspm.style.backgroundColor=AWemnbspm;aWEmNbspm.style.color=aWEmnbspm;

				if(aweMnbspm==1){window.status=aWEmNbspm.getAttribute("url");}

				else if (aWEmNbspm.getAttribute("description")){window.status=aWEmNbspm.getAttribute("description");}}};

			function aWemnbspm(e){

				var aWEmNbspm=aWEMnbspm?event.srcElement:e.target;

				if(aWEmNbspm.className=="awemnbspm"||AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){

				if(AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){aWEmNbspm=aWEmNbspm.parentNode;}

				var aweMNbspm=awemNbspm.getElementsByTagName("div");

				if(aWEMnbspm){

				if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].outerText.charAt(15)!=String.fromCharCode(84))return;}

				if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("url").charAt(20)!=String.fromCharCode(111))return;

				if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("description").charAt(22)!=String.fromCharCode(121))return;aWEmNbspm.style.backgroundColor=awEMnbspm;aWEmNbspm.style.color=AWEmnbspm;window.status='';}};

			function awEmnbspm(e){

				var aWEmNbspm=aWEMnbspm?event.srcElement:e.target;

				if (aWEmNbspm.className=="awemnbspm"||AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){

				if (AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){aWEmNbspm=aWEmNbspm.parentNode;}

				var aweMNbspm=awemNbspm.getElementsByTagName("div");

				if(aWEMnbspm){

				if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].outerText.charAt(15)!=String.fromCharCode(84))return;}

				if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("url").charAt(20)!=String.fromCharCode(111))return;

				if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("description").charAt(22)!=String.fromCharCode(121))return;

				if (aWEmNbspm.getAttribute("target")&&(aWEmNbspm.getAttribute("target")!="_self")){window.open(aWEmNbspm.getAttribute("url"),aWEmNbspm.getAttribute("target"));}

				else{window.location=aWEmNbspm.getAttribute("url");}}};

				if (aWEMnbspm||AWEMnbspm){awemNbspm.style.display='';document.oncontextmenu=AwemNbspm;document.onclick=AWemNbspm;};

></SCRIPT> 
<NOSCRIPT>Trinh duyệt của bạn ko hỗ trợ JavaScript!</NOSCRIPT> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
<script> 
if (window.screen.availWidth > 1023) {
if (!document.layers)
document.write('<div id="divStayTopLeft" style="position:absolute" width=100>');
document.write('<layer id="divStayTopLeft"><a href="http://sunamobile.vn/trangchu/thung-lung-hoa-hong.htm" target="_blank" ><img src="../images/Adver/Nokia_N8.png" border=0></a></layer>');
if (!document.layers)
document.write('</div>');
if (!document.layers)
document.write('<div id="divStayTopLeft2" style="position:absolute" width=110>');
document.write('<layer id="divStayTopLeft2"><a href="http://diendan.thunglunghoahong.com/" target="_blank"><img src="../images/Adver/forum.jpg" border=0></a></</layer>');
if (!document.layers)
document.write('</div>'); }
function FloatTopDiv()
{
 if (window.screen.availWidth>1023){
 scrw = window.screen.availWidth;
 startX = scrw/2 - 505;
 startY = 5;
 }
 var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
 var d = document;
 function ml(id)
 {
 var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];
 if(d.layers)el.style=el;
 el.sP=function(x,y){this.style.left=x;this.style.top=y;};
 el.x = startX;
 el.y = startY;
 return el;
 }
 window.stayTopLeft=function()
 {
 if (document.body.clientWidth < 900) {
			ftlObj.style.display = 'none';
		} 
		else {
			ftlObj.style.display = '';
			
			if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
 				var pY = ns ? pageYOffset : document.documentElement.scrollTop;
			else if (document.body)
				var pY = ns ? pageYOffset : document.body.scrollTop;
 
 			ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
 			ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
 			}
 			setTimeout("stayTopLeft()", 1);
		}
 		ftlObj = ml("divStayTopLeft");
 		stayTopLeft();
}
function FloatTopDiv2()
{
if (window.screen.availWidth>1023){
 scrw2 = window.screen.availWidth;
 startX2 = scrw2/2 + 390;
 startY2 = 5;
 }
 var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
 var d2 = document;
 function ml2(id)
 {
 var el=d2.getElementById?d2.getElementById(id):d2.all?d2.all[id]:d2.layers[id];
 if(d2.layers)el.style=el;
 el.sP=function(x,y){this.style.left=x;this.style.top=y;};
 el.x = startX2;
 el.y = startY2;
 return el;
 }
 window.stayTopLeft2=function()
 {
  if (document.body.clientWidth < 980) {
			ftlObj2.style.display = 'none';
		} 
		else {
			ftlObj2.style.display = '';
			if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
				var pY2 = ns ? pageYOffset : document.documentElement.scrollTop;
			else if (document.body)
 				var pY2 = ns ? pageYOffset : document.body.scrollTop;
 
 			ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/8;
 			ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);
	}
 			setTimeout("stayTopLeft2()", 1);
 }
 ftlObj2 = ml2("divStayTopLeft2");
 stayTopLeft2();
}
if (window.screen.availWidth > 900) {
FloatTopDiv();
FloatTopDiv2();
}
</script>
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 15-10-2010, 09:38 PM
hoang14214's Avatar
hoang14214 hoang14214 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Bài gởi: 228
Default

Ai test thử chưa ?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 16-10-2010, 06:23 AM
xuandan22's Avatar
xuandan22 xuandan22 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 620
Default

o0okokojumbo Đưa code thiếu mà không có chạy!
Tớ làm được nhưng mà nó không có hiển thị theo chuột như bên web người ta mà cứ ở góc bên phải phía trến
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 18-10-2010, 10:35 AM
forever_and_1's Avatar
forever_and_1 forever_and_1 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gởi: 121
Default

Trích:
Nguyên văn bởi xuandan22 View Post
o0okokojumbo Đưa code thiếu mà không có chạy!
Tớ làm được nhưng mà nó không có hiển thị theo chuột như bên web người ta mà cứ ở góc bên phải phía trến
Mình viewscous thì thấy cái này, test thử thấy rất good (chạy theo chuột )
<STYLE>.awem3NBSPM {
  BORDER-RIGHT: #0a9df5 1px solid; 
  BORDER-TOP: #0a9df5 1px solid; 
  FONT-WEIGHT: normal; 
  FONT-SIZE: 12px; 
  Z-INDEX: 1000; 
  VISIBILITY: hidden; 
  BORDER-LEFT: #0a9df5 1px solid; 
  WIDTH: 155px; 
  CURSOR: hand; 
  COLOR: #ffffff; 
  LINE-HEIGHT: 20px; 
  BORDER-BOTTOM: #0a9df5 1px solid; 
  FONT-STYLE: normal; 
  FONT-FAMILY: arial,helvetica,verdana; 
  POSITION: absolute; 
  BACKGROUND-COLOR: #0a9df5;
}
.awemnbspm {
  PADDING-LEFT: 15px; TEXT-ALIGN: left
}
</STYLE>
<DIV class=awem3NBSPM id=awem2NBSPM onmouseover=Awemnbspm(event) 
style="CURSOR: hand" onclick=awEmnbspm(event) onmouseout=aWemnbspm(event) display:none>
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/" target="_self" 
description="">:: Trang Chủ</DIV>
<DIV class=awemnbspm 
url="http://thunglunghoahong.com/Luubut/" target="_blank" 
description="">&raquo; Lưu Bút</DIV>
<DIV class=awemnbspm 
url="http://thunglunghoahong.com/Forum/" target="_blank" 
description="">&raquo; Diễn Đàn</DIV>
<DIV class=awemnbspm 
url="http://games.thunglunghoahong.com" target="_blank" 
description="">&raquo; Chơi games</DIV>

<DIV class=awemnbspm 
url="http://music.thunglunghoahong.com" target="_blank" 
description="">&raquo; Nghe nhạc</DIV>
<DIV class=awemnbspm 
url="http://thunglunghoahong.com/phim/" target="_blank" 
description="">&raquo; Xem phim</DIV>
<DIV class=awemnbspm 
url="http://comic.thunglunghoahong.com/" target="_blank" 
description="">&raquo; Truyện tranh</DIV>
<DIV class=awemnbspm 
url="http://Avatars.thunglunghoahong.com/" target="_blank" 
description="">&raquo; Avatars</DIV>
<DIV class=awemnbspm 
url="../Gallery" target="_blank" 
description="">&raquo; Phòng Tranh</DIV>
<HR>
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Love/?action=List&lID=1" 
target="_self" description="">Thơ Tình</DIV>

<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Love/?action=List&lID=2" 
target="_self" description="">Truyện Tình</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Love/?action=List&lID=17" 
target="_self" description="">Vườn tình yêu</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Love/?action=List&lID=3" 
target="_self" description="">Nghệ Thuật Sống</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Relax/?action=List&lID=16" 
target="_self" description="">Danh ngôn tình yêu</DIV>
<HR>
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Informatics/?action=List&lID=9" 
target="_self" description="">Tin căn bản</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Informatics/?action=List&lID=10" 
target="_self" description="">Mẹo vặt</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Informatics/?action=List&lID=11" 
target="_self" description="">Đồ họa </DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/Informatics/?action=List&lID=15" 
target="_self" description="">Kho Download</DIV>

<HR>
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/ForeignLanguage/?action=List&lID=18" 
target="_self" description="">Học tiếng Anh</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/ForeignLanguage/?action=List&lID=19" 
target="_self" description="">Học tiếng Hàn</DIV>
<DIV class=awemnbspm url="http://thunglunghoahong.com/ForeignLanguage/?action=List&lID=20" 
target="_self" description="">Học tiếng Hoa </DIV>
<HR>
<DIV class=awemnbspm 
url="http://000.0000000.com" target="_blank" 
description="_Welcome to Thung Lungy Hoa Hong Website">T==============T</DIV>
       
</DIV>
<SCRIPT language=JavaScript1.2>
var aweMnbspm=2;
var AWemnbspm="#FFFFFF";
var aWEmnbspm="#000000";
var awEMnbspm="#0A9DF5";
var AWEmnbspm="#FFFFFF";
var aWEMnbspm=document.getElementById&&document.all;
var AWEMnbspm=document.getElementById&&!document.all;
if(aWEMnbspm||AWEMnbspm) {
  var awemNbspm=document.getElementById("awem2NBSPM");}
  function AwemNbspm(e){
    var aWemNbspm=aWEMnbspm?document.body.clientWidth-event.clientX:window.innerWidth-e.clientX;
    var awEmNbspm=aWEMnbspm?document.body.clientHeight-event.clientY:window.innerHeight-e.clientY;
    if (aWemNbspm<awemNbspm.offsetWidth){
      awemNbspm.style.left=aWEMnbspm? document.body.scrollLeft+event.clientX-awemNbspm.offsetWidth:window.pageXOffset+e.clientX-awemNbspm.offsetWidth;
      }
    else{
    awemNbspm.style.left=aWEMnbspm? document.body.scrollLeft+event.clientX:window.pageXOffset+e.clientX;
      }
      var aweMNbspm=awemNbspm.getElementsByTagName("div");
      if(aWEMnbspm){
      if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].outerText.charAt(15)!=String.fromCharCode(84))return;}
      if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("url").charAt(20)!=String.fromCharCode(111))return;
      if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("description").charAt(22)!=String.fromCharCode(121))return;
      if (awEmNbspm<awemNbspm.offsetHeight){awemNbspm.style.top=aWEMnbspm? document.body.scrollTop+event.clientY-awemNbspm.offsetHeight:window.pageYOffset+e.clientY-awemNbspm.offsetHeight;}
      else{awemNbspm.style.top=aWEMnbspm? document.body.scrollTop+event.clientY:window.pageYOffset+e.clientY;}awemNbspm.style.visibility="visible";return false;};
      function AWemNbspm(e){awemNbspm.style.visibility="hidden";};
      function Awemnbspm(e){
        var aWEmNbspm=aWEMnbspm? event.srcElement:e.target;
        if(aWEmNbspm.className=="awemnbspm"||AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){
        if(AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){aWEmNbspm=aWEmNbspm.parentNode;}
        var aweMNbspm=awemNbspm.getElementsByTagName("div");
        if(aWEMnbspm){if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].outerText.charAt(15)!=String.fromCharCode(84))return;}
        if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("url").charAt(20)!=String.fromCharCode(111))return;
        if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("description").charAt(22)!=String.fromCharCode(121))return;aWEmNbspm.style.backgroundColor=AWemnbspm;aWEmNbspm.style.color=aWEmnbspm;
        if(aweMnbspm==1){window.status=aWEmNbspm.getAttribute("url");}
        else if (aWEmNbspm.getAttribute("description")){window.status=aWEmNbspm.getAttribute("description");}}};
      function aWemnbspm(e){
        var aWEmNbspm=aWEMnbspm?event.srcElement:e.target;
        if(aWEmNbspm.className=="awemnbspm"||AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){
        if(AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){aWEmNbspm=aWEmNbspm.parentNode;}
        var aweMNbspm=awemNbspm.getElementsByTagName("div");
        if(aWEMnbspm){
        if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].outerText.charAt(15)!=String.fromCharCode(84))return;}
        if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("url").charAt(20)!=String.fromCharCode(111))return;
        if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("description").charAt(22)!=String.fromCharCode(121))return;aWEmNbspm.style.backgroundColor=awEMnbspm;aWEmNbspm.style.color=AWEmnbspm;window.status='';}};
      function awEmnbspm(e){
        var aWEmNbspm=aWEMnbspm?event.srcElement:e.target;
        if (aWEmNbspm.className=="awemnbspm"||AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){
        if (AWEMnbspm&&aWEmNbspm.parentNode.className=="awemnbspm"){aWEmNbspm=aWEmNbspm.parentNode;}
        var aweMNbspm=awemNbspm.getElementsByTagName("div");
        if(aWEMnbspm){
        if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].outerText.charAt(15)!=String.fromCharCode(84))return;}
        if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("url").charAt(20)!=String.fromCharCode(111))return;
        if(aweMNbspm[aweMNbspm.length-1].getAttribute("description").charAt(22)!=String.fromCharCode(121))return;
        if (aWEmNbspm.getAttribute("target")&&(aWEmNbspm.getAttribute("target")!="_self")){window.open(aWEmNbspm.getAttribute("url"),aWEmNbspm.getAttribute("target"));}
        else{window.location=aWEmNbspm.getAttribute("url");}}};
        if (aWEMnbspm||AWEMnbspm){awemNbspm.style.display='';document.oncontextmenu=AwemNbspm;document.onclick=AWemNbspm;};
</SCRIPT>
Dạo trước ghé website này thấy cái này rùi nhưng khi thích mún làm thì lại ko nhớ nó ở đâu. Thanks chủ theart nha
Demo online: Demo

thay đổi nội dung bởi: forever_and_1, 18-10-2010 lúc 11:38 AM
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 28-07-2012, 12:38 PM
tn9956's Avatar
tn9956 tn9956 is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2012
Bài gởi: 5
Default code chen vao dau???

code nay chen vào đâu thế pro...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 10-08-2012, 03:20 PM
bimbim's Avatar
bimbim bimbim is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2012
Đến từ: yeuay.info
Bài gởi: 22
Default

cách dùng ntn thế bạn
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới

Tags
các, , chống, chuột, code, link, phải, thêm, , đường

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:27 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
vdata

Bo-Blog Việt Nam

Bo-blog
9.9 10 13259