Go Back   Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam > Phụ Trợ Bo-Blog > Ứng Dụng HTML - Java - Ajax Cho Bo-blog > JavaScriptAbout Me
Your Avatar

 
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
  #1  
Old 15-09-2010, 02:54 PM
trongbn92's Avatar
trongbn92 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 368
Red face Chữ cầu vông - chữ kiểu flash -:D

Copy và paste vào cái files .html hoặc .htm rồi sửa lại.
Phần còn lại chỉ việc edit thôi.
Cho thêm cái demo cho hoành tráng:
http://nguyentaitrong.99k.org/TEST%20RAINBOW.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd">

<HTML><HEAD>
<TITLE>CHERUBJM_BN92</TITLE>
<STYLE id=vbulletin_css type=text/css>BODY {
	PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT: bold 8pt Tahoma; BACKGROUND: #ffffff; COLOR: #3333ff; PADDING-TOP: 0px
}</STYLE>
      <SCRIPT type=text/javascript>
                                                 var trongbn92rbcount = 0;
                                                 var glitcount=0;
                                                 var glitstring='';
                                                 var shimmercount=0;
                                                 var shimmerstring='';
                                                 var ie4 = false;
                                                         if(document.all) {
                                                                 ie4 = true;
                                                         }
                                                         function setContent(name, value) {
                                                                 var d;
                                                                 if (ie4) {
                                                                         d = document.all[name];
                                                                 } else {
                                                                         d = document.getElementById(name);
                                                                 }
                                                                 d.innerHTML = value;
                                                         }

                                                         function getContent(name) {
                                                                 var d;
                                                                 if (ie4) {
                                                                         d = document.all[name];
                                                                 } else {
                                                                         d = document.getElementById(name);
                                                                 }
                                                                 return d.innerHTML;
                                                         }

                                                         function setColor(name, value) {
                                                                 var d;
                                                                 if (ie4) {
                                                                         d = document.all[name];
                                                                 } else {
                                                                         d = document.getElementById(name);
                                                                 }
                                                                 d.style.color = value;
                                                         }

                                                         function getColor(name) {
                                                                 var d;
                                                                 if (ie4) {
                                                                         d = document.all[name];
                                                                 } else {
                                                                         d = document.getElementById(name);
                                                                 }
                                                                 return d.style.color;
                                                         }
                                                                 function toSpans(span) {
                                                                   var str=span.firstChild.data;
                                                                   var a=str.length;
                                                                   span.removeChild(span.firstChild);
                                                                   for(var i=0; i<a; i++) {
                                                                         var theSpan=document.createElement("SPAN");
                                                                         theSpan.appendChild(document.createTextNode(str.charAt(i)));
                                                                         span.appendChild(theSpan);
                                                                   }
                                                                 }
                                                         function glitter(name, col, speed) {
                                                                 var value = getContent(name);
                                                                 while ( value.indexOf("&nbsp;", "-10") != (-1) ) {
                                                                         var value = value.replace("&nbsp;", "");
                                                                         };
                                                                 if (value.indexOf('<span') >= 0) { return; }
                                                                 var length = 0;
                                                                 var str = '';
                                                                 var ch;
                                                                 var token = '';
                                                                 var htmltag = false;
                                                                 for (i = 0; i < value.length; i++) {
                                                                         ch = value.substring(i, i+1);
                                                                         if (i < value.length - 1) { nextch = value.substring(i+1, i+2); } else { nextch = ' '; }
                                                                         token += ch;
                                                                         if (ch == '<' && '/aAbBpPhHiIoOuUlLtT'.indexOf(nextch) >= 0) { htmltag = true; }
                                                                         if (ch == '>' && htmltag) { htmltag = false; }
                                                                         if (!htmltag && ch.charCodeAt(0) > 30 && ch != ' ' && ch != '\n') {
                                                                                 str += '<span id="' + name + '_' + length + '">' + token + '</span>';
                                                                                 token = '';
                                                                                 length++;
                                                                         }
                                                                 }
                                                                 setContent(name, str);
                                                                 glitcommand = 'glitterloop(\'' + name + '\', ' + length + ', 0, 1, \'' + col + '\', ' + speed + ')';
                                                                 setTimeout(glitcommand , speed);
                                                         }
                                                         function shine(name, col, speed) {
                                                                         var value = getContent(name);
                                                                         while ( value.indexOf("&nbsp;", "-10") != (-1) ) {
                                                                                 var value = value.replace("&nbsp;", "");
                                                                                 };
                                                                         if (value.indexOf('<span') >= 0) { return; }
                                                                         var length = 0;
                                                                                         var str = '';
                                                                         var ch;
                                                                         var token = '';
                                                                         var htmltag = false;
                                                             for (i = 0; i < value.length; i++) {
                                                                                 ch = value.substring(i, i+1);
                                                                                 if (i < value.length - 1) { nextch = value.substring(i+1, i+2); } else { nextch = ' '; }
                                                                                 token += ch;
                                                                                 if (ch == '<' && '/aAbBpPhHiIoOuUlLtT'.indexOf(nextch) >= 0) { htmltag = true; }
                                                                                 if (ch == '>' && htmltag) { htmltag = false; }
                                                                                 if (!htmltag && ch.charCodeAt(0) > 30 && ch != ' ' && ch != '\n') {
                                                                                                                 str += '<span id="' + name + '_' + length + '">' + token + '</span>';
                                                                                         token = '';
                                                                                         length++;
                                                                                 }
                                                             }
                                                                 setContent(name, str);
                                                                 shinecommand = 'shineloop(\'' + name + '\', ' + length + ', 0, 1, \'' + col + '\', ' + speed + ')';
                                                                 setTimeout(shinecommand , speed);
                                                         }
                                                                 function RainbowSpan(span, hue, deg, brt, spd, hspd) {
                                                                         this.deg=(deg==null?360:Math.abs(deg));
                                                                         this.hue=(hue==null?0:Math.abs(hue)%360);
                                                                         this.hspd=(hspd==null?3:Math.abs(hspd)%360);
                                                                         this.length=span.firstChild.data.length;
                                                                         this.span=span;
                                                                         this.speed=(spd==null?50:Math.abs(spd));
                                                                         this.hInc=this.deg/this.length;
                                                                         this.brt=(brt==null?255:Math.abs(brt)%256);
                                                                         this.timer=null;
                                                                         toSpans(span);
                                                                         this.moveRainbow();
                                                                 }
                                                 RainbowSpan.prototype.moveRainbow = function() {
                                                   if(this.hue>359) this.hue-=360;
                                                   var color;
                                                   var b=this.brt;
                                                   var a=this.length;
                                                   var h=this.hue;

                                                   for(var i=0; i<a; i++) {

                                                     if(h>359) h-=360;

                                                     if(h<60) { color=Math.floor(((h)/60)*b); red=b;grn=color;blu=0; }
                                                     else if(h<120) { color=Math.floor(((h-60)/60)*b); red=b-color;grn=b;blu=0; }
                                                     else if(h<180) { color=Math.floor(((h-120)/60)*b); red=0;grn=b;blu=color; }
                                                     else if(h<240) { color=Math.floor(((h-180)/60)*b); red=0;grn=b-color;blu=b; }
                                                     else if(h<300) { color=Math.floor(((h-240)/60)*b); red=color;grn=0;blu=b; }
                                                     else { color=Math.floor(((h-300)/60)*b); red=b;grn=0;blu=b-color; }

                                                     h+=this.hInc;

                                                     this.span.childNodes[i].style.color="rgb("+red+", "+grn+", "+blu+")";
                                                   }
                                                   this.hue+=this.hspd;
                                                 }
                                                         function shineloop(name, length, ind, delta, col, speed) {
                                                                         var next = ind + delta;
                                                                         if (next >= length) { delta = delta * -1; next = ind + delta; }
                                                                         if (next < 0) { delta = delta * -1; next = ind + delta; }
                                                                 setColor(name + '_' + ind, getColor(name + '_' + next));
                                                                 setColor(name + '_' + next, col);
                                                                 shinecommand = 'shineloop(\'' + name + '\', ' + length + ', ' + next + ', ' + delta + ', \'' + col + '\', ' + speed + ')';
                                                                 setTimeout(shinecommand , speed);
                                                                 }

                                                         function glitterloop(name, length, ind, delta, col, speed) {
                                                                         var new_spd = Math.floor(Math.random()*31);
                                                                         var new_spd = (new_spd - 15);
                                                                         var new_spd = (new_spd + speed);
                                                                         var next = Math.floor(Math.random()*(length+1));
                                                                     if (next >= length) { delta = delta * -1; next = (-1); }
                                                                     if (next < 0) { delta = delta * -1; next = 1; }
                                                                 setColor(name + '_' + ind, getColor(name + '_' + next));
                                                                 setColor(name + '_' + next, col);
                                                                 glitcommand = 'glitterloop(\'' + name + '\', ' + length + ', ' + next + ', ' + delta + ', \'' + col + '\', ' + speed + ')';
                                                                 setTimeout(glitcommand , new_spd);
                                                         }
                                                 </SCRIPT><FONT color=#6edc51><SCRIPT language=JavaScript> var scolor='#ffffff'; var a_speed='2'; var shimmercount=shimmercount+1; eval('var shimmerspeed' +shimmercount+ '="' +a_speed+ '"'); eval('var shimmercolor' +shimmercount+ '="' +scolor+ '"');  document.write("<b><span id='" + shimmercount + "shine'>"); </SCRIPT>
                  N.G.U.Y.E.N.T.A.I.T.R.O.N.G</SPAN></B></FONT><SCRIPT language=JavaScript>var trongbn92rbcount=(trongbn92rbcount+1); document.write("<span id='rain"+trongbn92rbcount+"'>"); </SCRIPT>
                   N.G.U.Y.E.N.T.A.I.T.R.O.N.G</SPAN><FONT color=#cc33ff><SCRIPT language=JavaScript> var scolor='#ffffff'; var a_speed='2'; var shimmercount=shimmercount+1; eval('var shimmerspeed' +shimmercount+ '="' +a_speed+ '"'); eval('var shimmercolor' +shimmercount+ '="' +scolor+ '"');  document.write("<b><span id='" + shimmercount + "shine'>"); </SCRIPT>
                  N.G.U.Y.E.N.T.A.I.T.R.O.N.G</SPAN></B></FONT><FONT color=#cccccc>BAN</FONT>
<SCRIPT language=JavaScript>
                                                 while(shimmercount>0) {
                                                    var shimmerstring=shimmercount+ 'shine';
                                                    eval('var colcon= shimmercolor' +shimmercount);
                                                    eval('var shimspeed="shimmerspeed' +shimmercount+ '"');
                                                    eval('var shimcolor="' +colcon+ '"');
                                                    shine(shimmerstring, shimcolor, shimspeed);
                                                    var shimmercount=shimmercount-1;
                                                 };
                                                 while(glitcount>0) {
                                                    var glitstring=glitcount+ 'glitter';
                                                    eval('var colcon= glitcolor' +glitcount);
                                                    eval('var glitspeed="glitspeed' +glitcount+ '"');
                                                    eval('var glitcolor="' +colcon+ '"');
                                                    glitter(glitstring, glitcolor, glitspeed);
                                                    var glitcount=glitcount-1;
                                                 };
                                                 while(trongbn92rbcount>0) {
                                                         eval('var rain'+trongbn92rbcount+'=document.getElementById("rain'+trongbn92rbcount+'");');
                                                         eval('var rainbowspanning'+trongbn92rbcount+'=new RainbowSpan(rain'+trongbn92rbcount+', 0, 360, 255, 50, 348);');
                                                         eval('rainbowspanning'+trongbn92rbcount+'.timer=window.setInterval("rainbowspanning'+trongbn92rbcount+'.moveRainbow()", 50);');
                                                         var trongbn92rbcount=(trongbn92rbcount-1);
                                                 };
                                                 </SCRIPT>
</BODY></HTML>

thay đổi nội dung bởi: trongbn92, 15-09-2010 lúc 02:58 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 15-09-2010, 03:09 PM
champi's Avatar
champi champi is offline
Đẹp trai nhất vùng
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 813
Default

sao có cái biến var trongbn92rbcount = 0; ở đây
Trongbn có vẻ rành JS nhỉ
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 15-09-2010, 03:17 PM
winglovely's Avatar
winglovely winglovely is offline
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 81
Default

Có thể cho nó ra 1 file .js riêng được ko bạn . Mình thích cái này lắm
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 15-09-2010, 03:23 PM
trongbn92's Avatar
trongbn92 trongbn92 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 368
Default

Bạn cứ thử xem nhưng mà không cho được tất cả đâu.
không bít có cho vào document.write() được không
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 10-07-2012, 09:38 AM
luong_101's Avatar
luong_101 luong_101 is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gởi: 13
Default

Trích:
Nguyên văn bởi winglovely View Post
Có thể cho nó ra 1 file .js riêng được ko bạn . Mình thích cái này lắm
down đính kèm vè xem hướng dẫn, không post được. forum kêu spam
File Kèm Theo
Kiểu File : zip rainbown.zip (4.3 KB, 7 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới

Tags
-:d, cầu, chữ, flash, kiểu, vông

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:47 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vdata

Bo-Blog Việt Nam

Bo-blog
9.9 10 13259