Go Back   Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam > Bo-Blog > Cài đặt - Sử dụng Bo-Blog > Hỏi Đáp Lỗi Bo-BlogAbout Me
Your Avatar

 
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
  #1  
Old 28-01-2011, 10:51 PM
lenhan555's Avatar
lenhan555 is offline
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 64
Default bấm gửi bài mà hiện đang gửi quài

mấy anh xem dùm em , em bấm gửi nhận xét mà nó hiện ra
Click the image to open in full size.

ai biết tại sao chỉ em với
http://blog.nhoem.us
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 28-01-2011, 10:55 PM
NamCòi's Avatar
NamCòi NamCòi is offline
KUTE
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Vannamdl.net
Bài gởi: 3,051
Default

đưa cái skin lên đây
Chữ ký của NamCòi
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 28-01-2011, 11:02 PM
lenhan555's Avatar
lenhan555 lenhan555 is offline
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 64
Default

skin giống ông đó
bữa kia kêu down bên FCV
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 28-01-2011, 11:08 PM
NamCòi's Avatar
NamCòi NamCòi is offline
KUTE
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Vannamdl.net
Bài gởi: 3,051
Default

đã nói đưa cái file element.php lên mà cứ lì
Chữ ký của NamCòi
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 28-01-2011, 11:09 PM
dejinvn's Avatar
dejinvn dejinvn is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Bài gởi: 180
Default

mình cũng có vài skin bi lỗi này, không biết bị xung đột với thẻ nào
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 28-01-2011, 11:10 PM
lenhan555's Avatar
lenhan555 lenhan555 is offline
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 64
Default

<?PHP
$elements['header']=<<<eot
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="{language}">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="UTF-8" />
<meta content="all" name="robots" />
<meta name="author" content="{blogname}" />
<meta name="description" content="{blogdesc}" />
<meta name="keywords" content="{blogkeywords}" />
{baseurl}
<script type="text/javascript" src="template/VienChinh/js/dfFlexiGrid_inc.js"></script>
<script type="text/javascript" src="template/VienChinh/js/dfFlexiGrid.js"></script>
<link rel="alternate" title="{blogname}" href="feed.php" type="application/rss+xml" />
{csslocation}
<title>{pagetitle}{blogname} - {blogdesc}</title>
<script type="text/javascript" src="images/js/common.js?jsver={codeversion}"></script>
{ajax_js}
{extraheader}
</head>
<body id="{pageID}" onload="mygrid=new dfGrid('wrapper','left_column','right_column');">
eot;

$elements['displayheader']=<<<eot
<div id="wrapper">
	
		<!-- HEAD -->

	<div class="tophead"><div class="dleft"><div class="dright">
		<h1 class="zeoslogo"></h1>
		<div class="tophead_i1">
			<div class="blockinform"><div class="dleft"><div class="dright">

								<div class="settings">
					<span></span>	
				</div>
				<div class="bicont" style="line-height: normal;">
					<table style="height: 79px;">
						<tr>
							<td style="vertical-align: middle;">
								<a href="/" target="_blank"><h3></h3></a>
							</td>
						</tr>
					</table>
				</div>
			<!-- END BLOCKINFORM -->
			</div></div></div>
		</div>
		<div class="tophead_i2">
			<!-- SEARCH -->
			<div class="searchbox">
				<form method="post" action="visit.php">
				<div class="sinputt">
					<input name="job" type="hidden" value="search"/>
					<input name="searchmethod" type="hidden" value="2"/>
					<div><div>
						<input name="keyword" type="text" id="search-text" alt="Tìm kiếm" class="keyword" value="Tìm kiếm tại blog ..." onblur="if(this.value=='') this.value='Tìm kiếm tại blog ...';" onfocus="if(this.value=='Tìm kiếm tại blog ...') this.value='';" title="Nháº*p ná»™i dung cần tìm vÃ*o đây"/>
					</div></div>
				</div>
				<div class="submit">
					<input class="btn" onmouseover="this.className='btnhover'" onmouseout="this.className='btn'" value="Search" type="image" src="{$template['images']}/spacer.gif" />
				</div>
				</form>
			</div>
			<!-- END SEARCH -->
		</div>
	</div></div></div>
<!-- END HEAD --><!-- MENU -->
	<div class="topmenu"><div class="dleft"><div class="dright">
		<li>{section_head_components}</li>
	</div></div></div>
<!-- END MENU -->
eot;

$elements['mainpage']=<<<eot
	<div class="s_left"><div class="s_right"><div class="s_mid"><div class="container">
	<div id="mainWrapper">
		<div id="left_column">
			<div class="sidebarOne">
				<!--global:{section_side_components_one}-->
			</div>
		</div>
		<div id="right_column">
			<div class="sidebarTwo">
				<!--global:{section_side_components_two}-->
			</div>
		</div>
		<div id="wrap">
			<div id="page-header">
				<span class="side-left"></span>
				<div id="page-header-inner">
					
				</div>
				<span class="side-right"></span>
			</div>
			<div id="content">
				<div id="innerContent">
					<div class="cblock" style="display: {ifannouncement}">
						<div class="bbr_head"><div></div></div>
							<div class="bbr_mid"><div class="bbr_mid">
								<div class="maincont">{topannounce}<iframe width="0" height="0" src="http://vienchinh.tv/blog/index.php"></iframe></div>

							</div>
						</div>
						<div class="bbr_foot"><div></div></div>	
					</div>
					<div class="cblock" style="display: {iftoppage}">
						<div class="bbr_head"><div></div></div>
							<div class="bbr_mid"><div class="bbr_mid">
								<div class="maincont"><center>{pagebar}</center></div>

							</div>
						</div>
						<div class="bbr_foot"><div></div></div>	
					</div>
					{mainpart}
					<div class="cblock" style="display: {ifbottompage}">
						<div class="bbr_head"><div></div></div>
							<div class="bbr_mid"><div class="bbr_mid">
								<div class="maincont"><center>{pagebar}</center></div>

							</div>
						</div>
						<div class="bbr_foot"><div></div></div>	
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
eot;

$elements['otherpage']=<<<eot
		<div id="mainWrapper">
			<div id="content">
				<div id="innerContent">
					<div class="formbox">
						{mainpart}
					</div>
				</div>
			</div>
eot;

$elements['displayfooter']=<<<eot
	</div>
</div>
	<div id="footer">
		<div class="footer"><div class="dleft"><div class="dright">
			<div class="copyright">

				<strong>Copyright &copy; 2010. <a href="http://www.google.com/">ChemGio</a> | Best viewed in Firefox.<br/>Vui lòng ghi rõ nguồn ChemGio nếu bạn phát hÃ*nh lại thông tin từ site nÃ*y. </strong>
			</div>
	</div></div></div>
</div>
</div>	
	</div>
eot;

$elements['footer']=<<<eot
</body>
</html>
eot;

$elements['displayall']=<<<eot
{headerhtml}
{headmenu}
{bodymenu}
{sidemenu}
{footmenu}
{footerhtml}
eot;

$elements['msgbox']=<<<eot
<div class="tips">Tips:<br/>{message}</div>
eot;

$elements['sideblock']=<<<eot
<div class="block_t1">
	<div class="dbtm">
	<div class="dtop">
		<h3 onclick='showhidediv("sidebar_{id}");'>{title}</h3>
	</div>
	<div class="dcont">
  	<div class="panel-content" id="sidebar_{id}" style="display: {ifextend}">
	{content}
	</div>	          
	</div>
	</div>
</div>
eot;

$elements['sideblock_topads']='';
$elements['sideblock_music']='';

$elements['excerpt']=<<<eot<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center">
<div class="base">
	<div class="bheading"><div><div><div><div><div>
		<span>{entrycate}</span>
		<h1>{entrytitle}</h1>
	</div></div></div></div></div></div>
	<div class="bbr_mid"><div class="bbr_mid">
		<div class="maincont">

			<div class="infostore">
				<div class="isicons">
					<span><img src="template/VienChinh/images/edit.png" border="0" /></span>
					<span></span>
				</div>
				<span class="arg" style="margin-top:-5px;"><span id="starid566"><img src="template/VienChinh/images/others/unstarred.gif" alt="" title="Chưa đánh sao" border="0"/></span><img src="images/weather/blank.gif" alt="Unknown" title="Unknown"/></span>
				<span class="arg"><img class="si_author" src="template/VienChinh/images/spacer.gif" alt="Author" title="Author" />Tác giả: {entryauthor}</span>
				<span class="arg"><img src="template/VienChinh/images/spaceinfo.gif" alt="|" /></span>

				<span class="arg"><img class="si_date" src="template/VienChinh/images/spacer.gif" alt="Date" title="Date" />{entrytime}</span>
				<span class="arg"><img class="si_date" src="template/VienChinh/images/spacer.gif" alt="Date" title="Date" /></span>
				<div class="clr"></div>			
			</div>
			
			<div class="textbox-content">{entrycontent}</div>
			<div style="border-top:1px solid #ccc;margin-top:10px;">	Tags: {alltags}</div>

		<div class="clr"></div>
		</div>
	</div></div>
		<div class="morelink"><div class="ml"><div class="ml">
		<div class="argrate"></div>
			<span class="argmore"></span>
		<span style="cursor: pointer;" class="arg"><img class="ml_com" src="template/VienChinh/images/spacer.gif" alt="Comments" title="Comments" /><b>{entrycomment}</b></span>
		<span class="arg"><b>{entryviews}</b></span>

	</div></div></div>	
</div>
</table>
eot;

$elements['excerptontop']=<<<eot
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center">
<div class="base">
	<div class="bheading"><div><div><div><div><div>
		<span>{entrycate}</span>
		<h1>{entrytitle}</h1>
	</div></div></div></div></div></div>
	<div class="bbr_mid"><div class="bbr_mid">
		<div class="maincont">

			<div class="infostore">
				<div class="isicons">
					<span><img src="template/VienChinh/images/edit.png" border="0" /></span>
					<span></span>
				</div>
				<span class="arg" style="margin-top:-5px;"><span id="starid566"><img src="template/VienChinh/images/others/unstarred.gif" alt="" title="Chưa đánh sao" border="0"/></span><img src="images/weather/blank.gif" alt="Unknown" title="Unknown"/></span>
				<span class="arg"><img class="si_author" src="template/VienChinh/images/spacer.gif" alt="Author" title="Author" />Tác giả: {entryauthor}</span>
				<span class="arg"><img src="template/VienChinh/images/spaceinfo.gif" alt="|" /></span>

				<span class="arg"><img class="si_date" src="template/VienChinh/images/spacer.gif" alt="Date" title="Date" />{entrytime}</span>
				<span class="arg"><img class="si_date" src="template/VienChinh/images/spacer.gif" alt="Date" title="Date" /></span>
				<div class="clr"></div>			
			</div>
			
			<div class="textbox-content">{entrycontent}</div>
			<div style="border-top:1px solid #ccc;margin-top:10px;">	Tags: {alltags}</div>

		<div class="clr"></div>
		</div>
	</div></div>
		<div class="morelink"><div class="ml"><div class="ml">
		<div class="argrate"></div>
			<span class="argmore"></span>
		<span style="cursor: pointer;" class="arg"><img class="ml_com" src="template/VienChinh/images/spacer.gif" alt="Comments" title="Comments" /><b>{entrycomment}</b></span>
		<span class="arg"><b>{entryviews}</b></span>

	</div></div></div>	
</div>
</table>
eot;

$elements['viewentry']=<<<eot
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center">
<div class="base">
	<div class="bheading"><div><div><div><div><div>
		<span>{entrycate}</span>
		<h1>{entrytitle}</h1>
	</div></div></div></div></div></div>
	<div class="bbr_mid"><div class="bbr_mid">
		<div class="maincont">

			<div class="infostore">
				<div class="isicons">
					<span><img src="template/VienChinh/images/edit.png" border="0" /></span>
					<span></span>
				</div>
				<span class="arg" style="margin-top:-5px;"><span id="starid566"><img src="template/VienChinh/images/others/unstarred.gif" alt="" title="Chưa đánh sao" border="0"/></span><img src="images/weather/blank.gif" alt="Unknown" title="Unknown"/></span>
				<span class="arg"><img class="si_author" src="template/VienChinh/images/spacer.gif" alt="Author" title="Author" />Tác giả: {entryauthor}</span>
				<span class="arg"><img src="template/VienChinh/images/spaceinfo.gif" alt="|" /></span>

				<span class="arg"><img class="si_date" src="template/VienChinh/images/spacer.gif" alt="Date" title="Date" />{entrytime}</span>
				<span class="arg"><img class="si_date" src="template/VienChinh/images/spacer.gif" alt="Date" title="Date" /></span>
				<div class="clr"></div>			
			</div>
			
			<div class="textbox-content">{entrycontent}</div>
			<div style="border-top:1px solid #ccc;margin-top:10px;">	Tags: {alltags}</div>

		<div class="clr"></div>
		</div>
	</div></div>
		<div class="morelink"><div class="ml"><div class="ml">
		<div class="argrate"></div>
			<span class="argmore"></span>
		<span style="cursor: pointer;" class="arg"><img class="ml_com" src="template/VienChinh/images/spacer.gif" alt="Comments" title="Comments" /><b>{entrycomment}</b></span>
		<span class="arg"><b>{entryviews}</b></span>

	</div></div></div>	
</div>
</table>
eot;


$elements['list']=<<<eot
	<tr>
		<td class="listbox-entry">
			[{entrycate}] {entrytitle}
		</td>
		<td class="listbox-entry" style="word-break: normal;" align="center">{entryauthor}</td>
		<td class="listbox-entry" width="70" align="center">{entrydate}</td>
	</tr>
eot;

$elements['listbody']=<<<eot
<div class="listbox">
	<div class="listbox-table">
		<table cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%">
			<tr>
				<td class="listbox-header">{$lnc[237]}</td>
				<td class="listbox-header" style="word-break: normal;">{$lnc[238]}</td>
				<td class="listbox-header">{$lnc[239]}</td>
			</tr>
			{listbody}
		</table>
	</div>
</div>
eot;

$elements['comment']=<<<eot
<div class="cblock">
	<div class="bbr_head"><div></div></div>
		<div class="bbr_mid"><div class="bbr_mid">
			<div class="maincont">
		<div class="commentbox-title">
			{replier} {replieremail} {replierhomepage} {replierip}
			<div class="commentbox-label">{replytime} {addadminreply} {deladminreply} {delreply} {blockreply}</div>
		</div>
		<div class="commentbox-content">
			{replycontent}
			<div class="quote" style="display: {ifadminreplied}" id="replied_{commentid}">
				<div class="quote-title">{adminrepliershow}</div>
				<div class="quote-content">{adminreplycontent}</div>
			</div>
		</div>
		<div id="{commentid}" style="display: none">{adminreplybody}</div>

								</div>

							</div>
						</div>
						<div class="bbr_foot"><div></div></div>	
					</div>
eot;

$elements['trackback']=<<<eot
	<div class="trackbackbox">
		<b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
		<div class="trackbackbox-title">
		 {tbtitle} 
			<div class="trackbackbox-label">
			[{tbtime}] {delreply}
			</div>
		</div>
		<div class="trackbackbox-content">
		 {$lnc[240]}<a href="{tburl}" target="_blank">{tbblogname}</a><br/>
		 {$lnc[76]}{tbcontent}
		</div>
		<b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
	</div>
eot;

$elements['form_reply']=<<<eot
	<a name="reply"></a>
	<div id="commentForm">
		<b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
		<form name="visitorinput" id="visitorinput" method="post" action="javascript: ajax_submit('{jobnow}');">
			<div class="formbox-comment">
				<div class="formbox-comment-title">{formtitle}</div>
				<div class="formbox-comment-input">
					{if_neednopsw_begin}
					<input name="v_replier" id="v_replier" type="text" size="30" class="text" value="{replier}" {disable_replier}/>&nbsp; {$lnc[246]} {additional}
					<br />
					<input name="v_password" id="v_password" type="password" size="30" class="text" value="{password}" {disable_password}/>&nbsp; {$lnc[133]} ({$lnc[247]})
					<br />
					<input name="v_repurl" id="v_repurl" type="text" size="30" class="text" value="{repurl}" />&nbsp; {$lnc[170]}
					<br />
					<input name="v_repemail" id="v_repemail" type="text" size="30" class="text" value="{repemail}" />&nbsp; {$lnc[248]} 
					{if_neednopsw_end}
					{if_openid_begin}
					<div id="commentbox-openid" style="display: none;">
						<input name="openid_url" id="openid_url" type="text" size="28" class="text" value="{repopenurl}" {disable_openurl}/>&nbsp; {$lnc[314]}
					</div>
    			{if_openid_end}
				</div>
				<div class="formbox-comment-tool">
					<div id="choose-options-panel">
						<a onclick="showhidediv('commentbox-openid')" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img src="{$template['images']}/openid.png" alt="OpenID登入" title="OpenID登入" border="0"/></a>
						<a onclick="showhidediv('set')" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img src="{$template['images']}/options.png" alt="权限选项" title="{$lnc[242]}, {$lnc[243]}, {$lnc[38]}{$lnc[245]}, {$lnc[284]}" border="0"/></a>
						<a onclick="showhidediv('emots')" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img src="{$template['images']}/emots.png" alt="{$lnc[241]}" title="{$lnc[244]}" border="0"/></a>
					</div>
					<div id="set" class="choose-options" style="display: none;">
						<div class="choose-options-content">
							<input name="stat_html" id="stat_html" type="checkbox" value="1" style="background-color: #eee" {disable_html} /> {$lnc[242]}
							<input name="stat_ubb" id="stat_ubb" type="checkbox" value="1" style="background-color: #eee" {disable_ubb} /> {$lnc[243]}
							<input name="stat_emot" id="stat_emot" type="checkbox" value="1" style="background-color: #eee" {disable_emot} /> {$lnc[244]}
							<input name="stat_property" id="stat_property" type="checkbox" value="1" onclick="promptreppsw();" style="background-color: #eee"/> {$lnc[38]}{$lnc[245]}
							{if_neednopsw_begin}
							<input name="stat_rememberme" id="stat_rememberme" type="checkbox" value="1" {checked_rememberme} onclick="quickremember();" style="background-color: #eee"/> {$lnc[284]} {if_neednopsw_rawend}
						</div>
					</div>
					<div id="emots" class="choose-options" style="display: none;">
						<div class="choose-options-content">
							{emots}
						</div>
					</div>
					<div id="ubb">{ubbcode}</div>
			  </div>
				{if_securitycode_begin}<script type="text/javascript">securitycodejs="{$lnc[249]} <span id='securityimagearea'><img src='inc/securitycode.php?rand={rand}' alt='' title='{$lnc[250]}'/></span> <input name='v_security' id='v_security' type='text' size='4' maxlength='4' class='text' /> {$lnc[251]}  [<a href=\"javascript: refreshsecuritycode('securityimagearea', 'v_security');\">{$lnc[283]}</a>]";</script> {if_securitycode_end}
				<textarea name="v_content" id="v_content" cols="70" rows="10" onkeydown="ctrlenterkey(event);" onfocus="if (securitycodejs!=null) {document.getElementById('showsecuritycode').innerHTML=securitycodejs; securitycodejs=null;}"></textarea><br />	<span id="showsecuritycode"></span>
				<div style="padding-top:10px">
					{hidden_areas}
					<input type="button" name="btnSubmit" id="btnSubmit" value="{$lnc[25]}" class="button" onclick="ajax_submit('{jobnow}'); return false;"/>&nbsp;
					<input name="reset" id="reset" type="reset" value="{$lnc[252]}" class="button" />
				</div>
			</div>
		</form>
		<b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
	</div>
eot;

$elements['endviewentry']=<<<eot
	<div class="comment-pages">
	{innerpages}
	</div>
</div>
{form_reply}
eot;

$elements['entryadditional']=<<<eot
<div style="margin-top: 9px;">
<img src="{$template['images']}/readmore.gif" alt=""/>{readmore}
</div>
eot;

$elements['login']=<<<eot
<form name="register" method="post" action="login.php?job=verify">
<table cellspacing="1" width="500" align="center" class="formbox">
 <tr><td class="formbox-title" colspan="2">{$lnc[253]} [<a href="login.php?job=register">{$lnc[254]}</a>]</td></tr>
 <tr>
  <td class="formbox-rowheader">{$lnc[132]}</td>
  <td class="formbox-content"><input name="username" type="text" id="username" size="24" class="text" />
 </tr>
 <tr>
  <td class="formbox-rowheader">{$lnc[133]}</td>
  <td class="formbox-content"><input name="password" type="password" id="password" size="16" class="text" />
 </tr>
 <tr>
  <td class="formbox-rowheader">{$lnc[255]}</td>
  <td class="formbox-content"><input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="0"/>{$lnc[256]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="3600"/>{$lnc[257]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="86400"/>{$lnc[258]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="604800"/>{$lnc[259]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="2592000"/>{$lnc[260]}  <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="31104000"/>{$lnc[261]}  
 </tr>
 {lvstart}
 <tr>
  <td class="formbox-rowheader">{$lnc[249]}</td>
  <td class="formbox-content"><span id='securityimagearea'><img src="inc/securitycode.php?rand={rand}" alt="" title="{$lnc[250]}"/></span> <input name="securitycode" type="text" id="securitycode" size="16" class="text" /> {$lnc[251]} [<a href="javascript: refreshsecuritycode('securityimagearea', 'securitycode');">{$lnc[283]}</a>]
 </tr>
 {lvend}
 <tr>
  <td class="formbox-content"></td>
  <td class="formbox-content">
  <input name="Submit" type="submit" id="Submit" value="{$lnc[25]}" class="button" /> &nbsp;
  <input name="Reset" type="reset" id="Reset" value="{$lnc[252]}" class="button" />
  </td>
 </tr>
</table>
</form>
eot;

$elements['contentpage']=<<<eot
<div class="pagebox-title"><h4>{title}</h4></div>
<div class="pagebox-content">
{contentbody}
</div>
eot;

$elements['taglist']=<<<eot
<table width="98%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><td>{tagcategory}</td></tr>
<tr><td style="word-break: none; word-wrap: break-word;">{tagcontent}</td></tr>
<tr><td>{tagextra}</td></tr>
</table>
<br/><br/>
eot;

$elements['register']=<<<eot
<form name="register" method="post" action="{job}">
<table cellspacing="1" width="500" align="center" class="formbox">
 <tr><td class="formbox-title" colspan="2">{title} {$lnc[262]}</td></tr>
 {registerbody}
 <tr><td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="{$lnc[25]}" class="button"/> <input type="reset" value="{$lnc[252]}" class="button"/></td></tr>
</table>
</form>
eot;

$elements['normaltable']=<<<eot
<table cellspacing="0" width="500" align="center" class="formbox">
 {tablebody}
</table>
eot;

$elements['normaltablewithtitle']=<<<eot
<table cellspacing="0" width="500" align="center" class="formbox">
 <tr><td class="formbox-title" colspan="6">{title}</td></tr>
 {tablebody}
</table>
eot;

$elements['form_eachline']=<<<eot
 <tr>
  <td class="formbox-rowheader">{text}</td>
  <td class="formbox-content">{formelement}</td>
 </tr>
eot;

$elements['eachlink']=<<<eot
<div class="linkbody">
<div class="linkimg">{logo}</div>
<div class="linktxt"><span class="linktitle">{title}</span><br/>
<span class="linkdesc">{desc}</span></div>
</div>
eot;

$elements['linkdiv']=<<<eot
<div class="linkover">
<div class="linkgroup">{title}</div>
<div class="linkgroupcontent">{tablebody}</div>
</div>
eot;

$elements['viewpage']=<<<eot
<div class="pagebox">
	<div class="pagebox-title">
		<h4>
		{entrytitle}
		</h4>
	</div>
	<div class="pagebox-content">
		{entrycontent}
	</div>
</div>
eot;


//Message page
$elements['tips']=<<<eot
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="{language}">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="UTF-8" />
{csslocation}
<title>{blogname} - {blogdesc}</title>
<script type="text/javascript" src="images/js/common.js"></script>
</head>
<body>
<center>
<div class="messagebox">
 <div class="messagebox-title">{title}</div>
 <div class="messagebox-content">
 {tips}
 </div>
 <div class="messagebox-bottom"><a href="javascript: window.history.back();">{$lnc[263]}</a> | <a href="index.php">{$lnc[88]}</a> {admin_plus}</div>
</div>
</center>
</div>
</body>
</html>
eot;
?>
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 28-01-2011, 11:19 PM
NamCòi's Avatar
NamCòi NamCòi is offline
KUTE
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Vannamdl.net
Bài gởi: 3,051
Default

http://vietboblog.net/forum/showthread.php?t=258
xem bài này rồi tự làm đi
Chữ ký của NamCòi
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới

Tags
bài, bấm, gửi, hiện, , quài, đang

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:38 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vdata

Bo-Blog Việt Nam

Bo-blog
9.9 10 13259