1. Nhấn Nút Mã Hoá Để Mã Hoá.
2. Nhấn nút Xem Thử Để Xem Thử Nội Dung Trang Web Đã Mã Hoá.
3. Nhấn nút Chọn Tất Cả Để Chọn Lại Mã .
4. Nhấn nút Giải Mã Để Giải Mã Trang Web Được Mã Hoá Bằng Công Cụ Này.